Magistrate

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/magistrate/2434 
Greek Personal name 
Potamon Apollodotou 
 
 
RPC I 
Tiberius 
Dionysopolis (Phrygia) 
 

Types of this magistrate

Reign City More
Tiberius Dionysopolis (region: Phrygia) Show
Tiberius Dionysopolis (region: Phrygia) Show