Magistrates

Magistrate Title Show
Metrophanes Show
Aquilia, son of Timaios Show
Uncertain Show
Aurelius Marcellus Mar— archon Show
Flavius Ermolaos Nikonianos strategos Show
Stratonikianos panegyriarch Show
Aurelius Marcianus, son of Epaphras stephanephoros Show
Aurelius Rufinus, son of Gaius first archon Show
Philotimos archon for the second time Show
Stratonikos archon Show
Secundus Show
Eutuchion strategos Show
Cominius Flavius Glykon strategos and theologos Show
Antipatros strategos Show
Aurelius Dorylaos II strategos Show
Marcus Aurelius Paulus strategos Show
Candidus grammateus for the fourth time Show
Aelius Apollinarios Show
Sossios strategos Show
Flavius Agathokles strategos and priest of Apollo Show
Aurelius Athenaios strategos Show
Aurelius Papias, son of Hermo— strategos and first archon Show
Aurelius Menophilos II, grandson of Andronikos Show
Philinos archon Show
Eutyches II Show
Aurelius Tlepolemos archon and agonothetes, of equestrian rank Show
Alexandros, son of Tieios first archon Show
Sulpicius archon Show
Aurelius Charidemos, son of Gaianus first archon for the second time Show
Klearchos, son of Theodoros strategos for the second time Show
Aurelius Theseus, son of Hone— Show
Iulius Theophilos agonothetes Show
M— archon Show
Isaurikos Show
Beroneike Show
Eutuches archon Show
Aurelius Alexandros Show
Publius Aelius Attikos Show
Claudius Kallistos strategos and priest of the Ionians Show
Aurelius Artemidoros strategos Show
Aurelius Artemas, son of Menemachos, grandson of Laianos strategos Show
Aurelius Tatianos, son of Soke(llios?) grammateus Show
Aurelius Apphianos II, also called the Athenian first archon for the second time and stephanephoros Show
Aurelius Rufinus Pollianus II, (grandson?) of Gaius first archon for the second time Show
Euporos Show
Philippos strategos Show
Claudius Apollinarios Show
Apoll—, son of —etos Show
Hadrianus II Show
Silo proconsul Show
Neokydes, son of Tharsagoras Show
Agathon Show
Helvius Show
Marcus Maecius Rufus proconsul Show
Marcus Salvidenus Asprenas proconsul Show
Lucius Antonius Naso procurator Show
Marcus Plancius Varus proconsul Show
Marcus Salvidenus Proclus proconsul Show
Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa legatus Augusti pro praetore Show
Gnaeus Pompeius Collega legatus Augusti pro praetore Show
Tiberius Claudius Hagnias strategos Show
Aulus Caesennius Gallus legatus Augusti pro praetore Show
Titus Pomponius Bassus legatus Augusti pro praetore Show
—ma— archon Show
Chairephanes Show
Sextus Show
Claudius Kephalion strategos Show
Iou— Aga— Show
Apollonides Show
Ga(ius?) Show
Gly(kon?) Show
Dios— Show
San— Show
Sikus Show
Sokrates Show
Philo— Show
Chari— Theo— Show
Epig— Show
Her— Show
Proto(s?) Show
Arsakes Show
Maximus Nikolaos Show
Andromeda Show
Marcus strategos Show
Lucius Ceionius Commodus proconsul Show
Diodoros Show
Kleinias archon Show
Apollonios, son of Nemeonikos Show
Titus Clodius Eprius Marcellus proconsul for the third time Show
Zoilos strategos and son of the City Show
Ale(xandros?) Nik— Show
Diochares Show
Marcus Vettius Bolanus proconsul Show
Marcus Ulpius Traianus legatus Augusti pro praetore Show
Tiberius Catius Asconius Silius Ιtalicus proconsul Show
Iulia Show
Agron Eusebes strategos Show
Rheginos strategos Show
Myrton stephanephoros and daughter of the people Show
Lucius Mestrius Florus proconsul Show
Demostratos strategos Show
Seios strategos Show
Theodoros II Show
Lucius, son of Crassus archon for the second time Show
Menemachos grammateus Show
Iulius Tryphon strategos Show
Gaius archon Show
Tiberius Claudius Iulianus strategos Show
Gaius Claudius Bion tamias Show
Iustus Show
Marcus Neratius Longinus strategos Show
Gaius B— Niger first archon for the second time Show
Candidus II strategos Show
Ulpianus (?) Show
Artemidoros strategos Show
Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus proconsul Show
Marcus Peducaeus Priscinus proconsul Show
Diphilos olympionikos Show
Octavius Apollonios Va— Show
Marcus Vettius Quintianus strategos Show
Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator proconsul Show
Aulus Caecilius Capito strategos Show
Lucius Tullius Per— epimeletes Show
Paulinus Show
Claudius Charmos strategos Show
Claudius Themistokles strategos Show
Iulius Pollio strategos Show
Pomp(eius?) Rufus Show
Sosthenes strategos Show
Flavius Ovidianus grammateus Show
Titus Flavius Metrophanes Show
Phesinos, son of Antagoros Show
Pedia Secunda epimeletheisa Show
Orfius Menophantos strategos Show
Theophanes strategos Show
Diogenes Show
Marcus Iunius Homullus legatus Augusti pro praetore Show
Claudius Machairion archon Show
Agrippinus strategos Show
Publius Cornelius Cornutus Show
Arizelos Show
Marcus Iulius Menophilos Show
Bion strategos Show
Uncertain strategos Show
Lucius Sergius Hephaistion Show
Marcus Claudius Bassus strategos Show
Tiberius Claudius Bales strategos Show
Marcus Antonius Polemon strategos Show
Titus Flavius Maximus Lysias son of the City Show
Marcus Ati(us?) Metrogenes epimeletes Show
Claudius Hekatonumos strategos Show
Maecilius Nepos presbeutes and antistrategos Show
Gaius Iulius Ludus in office for the second time Show
Gaius Aquillius Proculus proconsul Show
Quintus Philomousos epimeletes Show
Claudius Proklos stephanephoros Show
Ulpius Polemaios agonothetes Show
Apollonios archon for the second time Show
Lucius Iulius Libonianus strategos Show
Meleagros Show
Marcus An(tonius) Kallikles, son of Kalos Show
Publius Show
Pom(peius?) Sextus stephanephoros Show
Demophilos archon Show
Apollodoros, son of Glaukos archon Show
Publius Juventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus presbeutes Show
Nikomachos strategos Show
Iulius Artemidoros strategos Show
Asclepiades Apoll— Show
Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus proconsul Show
Publius Claudius Maximus Marcellianus Show
Iulius Quintus Bassus epimeletes Show
Hermias strategos Show
Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus presbeutes Show
Menippos son of the City Show
Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus proconsul Show
Claudius Eugenetoriane Show
Veturius Show
Lesbonax strategos for the second time Show
Claudius Rufus strategos Show
Athenodoros the rhetor strategos Show
Titus Pomponius Bassus presbeutes Show
Papias, son of Kallippos Show
Ulpius Glykon strategos Show
Aelius Polyainos archon Show
Corn(elius?) Teuthra(ntis?) epimeletes Show
Iulius Mucianus Show
Gaius Iulius Bassus proconsul Show
Gaius Asinnius Flaccus Show
Polemon Show
Marcus Aelius Menippos Show
Claudianus Show
Quintus Vibius Secundus proconsul Show
Artemidoros strategos Show
Apelles grammateus Show
Gabinius Longinus Show
Flavius Minni(on?) philometor Show
Claudius Euneos archon Show
Gessios Show
Quintus Tineius Rufus presbeutes and antistrategos Show
Hieronymos Show
Pamphilos Show
Pollianus first archon Show
Hippon Show
Xenarchos, son of Demetrios Show
Claudius Bion strategos Show
Lucius Baebius Tullus proconsul Show
Lucius archon for the third time Show
Rheginos Show
Epagathos strategos Show
Alexandros priest Show
Publius Licinius Balbus epimeletes Show
Rufus in office for the second time Show
Claudius Kephalion strategos for the second time Show
Pytheas grammateus for the second time Show
Philopator Show
Titus Avidius Quietus proconsul Show
Titus Flavius Mardonios Show
Tiberius Iulius Ferox proconsul Show
Iulius Severianus Show
Claudius Varus archon for the second time Show
Marcus Iulius Damianos Show
Marcus Scapula proconsul Show
Men— Αskl(epios?) archon Show
Ulpius Glaukos strategos Show
Aulus Pu— Sabinus strategos Show
Titus Flavius Eukleides Show
Aulus Vicirius Martialis proconsul Show
Gaius Valerius Andronikos Show
Menodoros archon Show
Gaius Asinius Frugi Show
Aelius Silon strategos Show
Iulius Saturninus legatus Augusti pro praetore Show
Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus legatus Augusti pro praetore Show
Kudimos, son of Hieronymos arxas Show
Rufinus Drumikos Show
Ulpius Nikomachos strategos Show
Flavius Chaleas strategos Show
Aristotimos priest Show
Iulius Athena— strategos Show
Iulius Tryphon II strategos for the second time Show
Marcellus priest of Antinous Show
Diogenes archon Show
Dionysios II strategos Show
Herakleides strategos Show
Titus Pomponius Bassus presbeutes and antistrategos Show
Titus Aelius Flavianus Sosthenes archon Show
Apollonios strategos Show
Lucius strategos Show
Octavius Kimber archon Show
Claudius Aisimos strategos Show
Alexandros, son of Aristarchos Show
Marcus Iunianus strategos Show
Primus strategos Show
Quintus Orfitasius Aufidius Umber presbeutes and antistrategos Show
Diodoros, son of Alexandros epimeloumenos Show
Bassus strategos Show
Iulianus strategos Show
Gaius Plotius Polliο strategos for the second time Show
Rufus Show
Po— archon Show
Lucius Timotheos strategos Show
Flavius Zo— II Show
Quintus Fabius Postuminus proconsul Show
Rufus strategos Show
Apollodoros archon Show
Titus Flavius Asiaticus first archon and epimeletes Show
Meliton, son of Salas archon Show
Demetrios Show
Apellas, son of Athenagoros Show
Tiberius Claudius Meilates strategos for the second time Show
Egdikos, son of Fronto Show
Dionysodoros Hagnos philopatris strategos Show
Aigaianos Show
Timokles grammateus Show
Maecius Rufus Show
Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus proconsul Show
Lucius Junius Caesennius Paetus proconsul Show
Claudius Meliton grammateus for the second time Show
Eraton archon Show
Lupus Show
Kalymnios Show
Iulius Sulpicius Hermophilos first archon Show
Aurelius Theodotos II strategos Show
Marcus Aurelius Kritias grammateus Show
Marcus Claudius Philippos, son of Kentaurianos president of the college of the grammateis Show
Gaius Claudius Glykon, son of Rufinianus strategos, of equestrian rank Show
Lucius Iulius Apollinarios strategos and son of an asiarch Show
Titus Flavius Maximus, son of Aur(elianus?) archon for the second time Show
Aurelius Marcus strategos Show
Lepidus strategos Show
Aurelius Bakchios grammateus Show
Publius Aelius Artemidoros strategos and asiarch Show
Gaius Iulius Menekles strategos Show
Quintus Furius Apollophanes strategos Show
Aurelius Attikos IV grammateus Show
Alexandros ΙΙ agonothetes and archiereus for the second time Show
Iulius Logismos strategos Show
Aurelius Nikostratos II strategos Show
Aurelius Antiochos grammateus Show
Publius Aelius Kallinikos strategos Show
Alexandros, son of Philoth(eos?) grammateus Show
Aurelius Anenkletos, son of Zosimos strategos Show
Marcus Iulius Demetrios Ummidius first archon for the second time Show
Pammenes grammateus Show
Aurelius Diodotos grammateus Show
Aurelius Demokrates II grammateus Show
Klearchos, son of Theodoros archon Show
Sc— Zosimos grammateus Show
Claudius Rufinus the sophist strategos Show
Lollius Xenophilos first archon for the second time Show
Aurelius Rufinus first archon for the second time Show
Marcus Claudius Philippos, son of Kentaurianos grammateus Show
Aurelius Bassus II strategos for the second time Show
Eirenaios Show
Hermeros grammateus Show
Marcus Aurelius Candidus grammateus Show
Praktikos grammateus Show
Marcus Aurelius Tertius asiarch Show
Marcus Antonius Severus strategos Show
Aurelius Heliodoros strategos Show
Apolinarios strategos Show
Marcus Iulius Porcius Heraklas strategos Show
Gaius Iulius Eukarpos grammateus Show
Pollianos strategos Show
Titus Aelius Dom— Ant— Taetas strategos and stephanephoros Show
Marcus Aurelius Hermonax stephanephoros Show
Amarantos, son of Moschion grammateus Show
Aurelius Kleopator II first archon Show
Flαvius Menophantos strategos Show
Attikos archon for the second time Show
Philetos grammateus Show
Dorotheos archon Show
Lucius Aurelius Hephaistion first archon for the second time Show
Aurelius Minnion archiprytanis Show
Photinos II grammateus Show
Aurelius Sympheron II strategos for the second time Show
Aurelius Aelius Attalianos first archon for the second time and son of an asiarch of equestrian rank Show
Aurelius Asklepiakos III strategos for the second time Show
Aurelius Apollonides first archon Show
Titus Fabius Alfenus Apollinarios strategos Show
Claudius Athenodoros grammateus Show
Aurelius Musonios grammateus and hiereus Show
Aelius Aristonikos strategos Show
Aelius Nikomedes strategos Show
Claudius Philippianos first archon Show
Marcus Aurelius Euphemos II grammateus Show
Photinos grammateus Show
Hermokrates archon Show
Titus Num— Seleukos strategos Show
Aurelius Pontikos archon Show
Claudius Felix strategos Show
Aurelius Philokrates II grammateus Show
Demeas grammateus Show
S— Furius Themison archon Show
Aurelius Marcus first archon for the second time Show
Epaphroditos archon Show
Quintus Phanias Themison archon Show
Kaikinas II archon Show
Aurelius Eutyches II strategos for the second time Show
Aurelius Heliodoros strategos Show
Menekrates strategos Show
Nonius Polykarpos strategos Show
Cornelius Alexandros Show
Aelius Demonikos, son of Prothous grammateus Show
Bakchios, son of Kallikles panegyriarch Show
Philoumenos II grammateus Show
Aurelius Alkimos Philobakchos strategos Show
Demokrates grammateus Show
Claudius Hippodamianos grammateus Show
Marcus Aurelius Naevianus first archon for the second time Show
Aurelius Hermes strategos Show
Secundus archiprytanis Show
Aurelius Stratonikianos strategos for the second time Show
Aurelius Diogenes, son of Rufus strategos Show
Aurelius Polyktetos strategos Show
Onesimos strategos Show
Lucius archon Show
Aurelius Xestos II strategos Show
Publius Cornelius Aquila first archon Show
Severus archon Show
A— O— Archimedes strategos Show
Aurelius Dionysios first archon for the second time Show
Aurelius Chrysogonos, son of Epaphroditos archon Show
Marcus Nestor Show
Gaius Iulius Apronianus strategos Show
Publius Aelius Apollonianos archon Show
Aph— Epiktetos strategos Show
Aurelius Verus Agathemeros strategos Show
Aurelius Aischrion III strategos Show
Aurelius Septimius Iollas first archon and son of an asiarch Show
Marcus Aurelius Hekataios II strategos Show
Publius Arruntius Zoilos first archon for the second time Show
Lucius Flavius Capitolinus strategos Show
Aurelius Stratonikianos strategos Ζ Β (sic) Show
Aurelius Glykon III, great-grandson of Niger first archon Show
Marcus Aurelius Timaios first archon and stephanephoros Show
Marcus Aurelius Draukos, son of Epaphroditos first archon Show
Rufus archon Show
Claudius Scribonianus strategos Show
Aurelius Varus logistes Show
Pelagon panegyriarch Show
Aurelius Sokrates first archon Show
Iulius Quadratus II first archon, of equestrian rank Show
Aurelius Capitolinus II strategos Show
Marcus Apollinarios grammateus Show
Alexandros, son of Heka— Show
Aurelius Mousaios grammateus Show
Aurelius Dionysios the Younger strategos Show
Aurelius Nikandros, son of Tryphon first archon Show
Marcus Aurelius Alexandros II, grandson of Bel— high priest Show
Aurelius Menandros, son of Diog(enes?) archon and stephanephoros Show
Aurelius Alexandros strategos Show
Lucius Domitius Iulianus grammateus Show
Aurelius Herakleidianos strategos Show
Flavius Perigenes grammateus Show
Aurelius Kleitianos II strategos Show
Aurelius Aineias II strategos, of equestrian rank Show
Gaius Arruntius Nikomachos Τiberinianus high priest and first archon for the second time Show
Aurelius Fabianus II strategos Show
Aurelius Rufus, son of Demetrios Show
Aurelius Demetrios asiarch of Asia and of his homeland Show
Aurelius Maximus Iulianus first archon Show
Aurelius Onesimos strategos for the fifth time Show
Gaius Iulius Perperus Rufinianus first archon for the second time Show
Aurelius Hermogenes II strategos for the second time and stephanephoros Show
Marcus Aurelius Eutyches, son of Tychikos grammateus Show
Gaius Iulius Antoninus strategos Show
Flavius Aelius Priscus archiereus, first of the City for the second time (or first archon for the second time?) Show
Marcus Ulpius Maximus first archon Show
Gaius Iulius Pontikos high priest Show
Aurelius Loukion philosebastos strategos Show
Ag— Hesperos strategos Show
Marcus Aurelius Anteros, son of Zotikos, the Younger first archon Show
Demostratos, son of Eutych— grammateus Show
Aurelius Theon strategos Show
Tiberius Claudius Melas, son of Asklepiodoros dedicator Show
Athenagoras Show
Tiberius Claudius Aglaos Frugi epimeletheis Show
Flavius Myon high priest epimeletheis Show
Menippos, son of Apollonios Show
Tiberius Claudius Orontes Show
Papias, son of Apollonios Show
Kallikrates, son of Brachullidas Show
Orthrios priest Show
Pamphilos, son of Seleukos Show
Claudius Bias high priest Show
Balbus pontifex Show
Iulius Andronikos benefactor Show
Titus Clodius Eprius Marcellus proconsul Show
Gaius Iulius Kotys Show
Claudia Zenonis Show
Cornelius Dioskourides Show
Quintus Corellius Rufus Show
M— N— Haplos Show
Tiberius Claudius Philinus strategos Show
Titus Clodius Eprius Marcellus proconsul for the second time Show
Titus Flavius Isigonos strategos Show
Titus Flavius Metrodoros Show
Titus Flavius Metrodoros strategos for the second time Show
Titus Flavius Metrodoros in office for the third time Show
Publius Falcidius quattuorvir Show
Titus Flavius Hylas Show
Menekrates strategos for the second time Show
Herodes epimeletes Show
Polemaios epimeletes Show
Gaius Maius Pollio, son of Gaius triumvir Show
Lucius Atinius triumvir Show
Gaius Nucia(nus?) triumvir Show
Lagetas in office for the second time Show
Flavius Praxeas first archon, priest of five priesthoods for life, and epemeletes Show
Tiberius Claudius Phoenix Show
Demophilos strategos for the second time Show
Apollophanes archon Show
Asclepiades, son of Diototes archon for the second time Show
Marcus Claudius Valerianus asiarch Show
Claudia Terentulla high priestess Show
Flaviυs Pinarius high priest Show
Tiberius Claudius Aretis philopatris agonothetes for life Show
Tiberius Claudius Secundus Show
Tiberius Claudius Varus Show
Tiberius Claudius Papylos Show
Titus Flavius Sosthenes Show
Lucius Vipsanius Silvanus Show
Lucius Antonius Longinus Show
Gaius Caedicius duovir quinquennalis Show
Titus Popilius duovir quinquennalis Show
Helvius Pollio duovir quinquennalis Show
Albinus duovir quinquennalis Show
Sabinus Show
Lucius Iunius duovir quinquennalis Show
Lucius Acilius duovir quinquennalis Show
Caesar dictator Show
Gaius Clovius praefectus Show
Quintus Oppius praetor Show
Gaius Lollius duovir Show
Marcus Doi— duovir Show
Marcus Egnatius duovir Show
Quintus Octavius duovir Show
Lucius Fadius flamen Show
Lucius Caelius flamen Show
Lucius Caelius Clemens flamen Show
Lucius Licinius duovir Show
Aulus Vergilius Optimus duovir Show
Gaius Maecius duovir quinquennalis Show
Lucius Appuleius Rufus duovir quinquennalis Show
Publius Baebius Pollio duovir quinquennalis Show
Gaius Aquinus Mela duovir quinquennalis Show
Conduc— duovir quinquennalis Show
Hiberus duovir quinquennalis Show
Gaius Luci—, son of Publius duovir quinquennalis Show
Lucius Cerdonius Veratus duovir Show
Aristo suffetis Show
Marcus Atius Balbus Show
Lucius Mussidius Longus proconsul Show
Marcus Paccius Maximus duovir and flamen Show
Gaius Caninius duovir Show
Lucius Bennius praefectus Show
Quintus Varius Hiberus praefectus Show
Gaius Helvius Pollio praefectus Show
Gaius Varius Rufus duovir quinquennalis Show
Sextus Iulius Pol— duovir quinquennalis Show
Gnaeus Domitius Procul(us duovir Show
Aulus Laetor duovir Show
Marcus Vipsanus Athenaeus duovir Show
Gaius Iulius Dionysius duovir Show
Gaius Iulius Longus duovir Show
Gnaeus Atellius pontifex and duovir quinquennalis Show
Juba II king and duovir quinquennalis Show
Lucius Sempronius Atratinus Show
Quintus Terentius Culleo proconsul Show
Lucius Clodius Rufus proconsul Show
Sextus Rufus duovir Show
Lucius Munatius duovir Show
Marcus Cestius duovir Show
Sisenna proconsul Show
Statius Flaccus duovir Show
Publius Cotta Ba— duovir Show
Publius F— Silva(nus?) praetor Show
Lucius duovir Show
Sept(imius?) duovir Show
Balbus duovir Show
Sextus Pompey Show
Gaius Arruntanus Balbus proquaestor Show
Marcus Postumus Albinus duovir quinquennalis Show
Lucius Porcius Capit(o?) duovir quinquennalis Show
Gaius Laetilius Apalus duovir quinquennalis Show
Ptolemy of Mauretania king and duovir quinquennalis Show
Publius Sittius Mugoniamus quattuorvir Show
Fabius Africanus proconsul Show
Lucius Apronius proconsul Show
Publius Turullio duovir quinquennalis Show
Gaius Vibius Marsus proconsul Show
Nero Caesar quaestor Show
Aulus M— Gemellus praetor Show
Gnaeus Atellius Flaccus duovir quinquennalis Show
Gnaeus Pompeius Flaccus duovir quinquennalis Show
Ask— Dio— Show
Drusus Caesar quaestor Show
Titus G— Rufus, son of Gaius praetor Show
Gaius Cassius Felix duovir Show
Lucius Caecilius Pius duovir Show
Quintus Caecilius Iovinus duovir Show
Sextus Tadius Faustus duovir Show
Gaius Sallustius Iustus duovir Show
Marcus Tullius Iudex duovir Show
Gaius Caelius Pax duovir Show
Publius I— Sp— duovir Show
Decimus V— Sp— duovir Show
Quintus Terentius Montanus duovir Show
Gaius Salvius duovir Show
Quintus Papirius Carbo duovir Show
Lucius A— Faustus duovir Show
Decimus C— Bassus duovir Show
Sextus Pompeius Celsus Show
Quintus Iunius Blaesus proconsul Show
Publius Gavius Casca Show
Publius Cornelius Dolabella proconsul Show
Titus Vomanius duovir quinquennalis for the second time Show
Marcus Memmius Flaminius duovir quinquennalis for the second time Show
Marcus Acilius Glabrio proconsul Show
Marcus Vehilius Turpilianus(?) duovir quinquennalis Show
Priscus duovir Show
Publius Quinctilius Varus legatus Augusti pro praetore Show
Lucius Volusius Saturninus proconsul Show
Titus Coelius Proculus duovir quinquennalis Show
Marcus Aemilius Severus duovir quinquennalis Show
Marcus Iulius Settal— duovir Show
Lucius Sestius Celer duovir Show
Lucius Terentius Longus duovir Show
Lucius Papirius Avitus duovir Show
Hagemon Show
Aurelius Marcus strategos Show
Lucius Sempronius Vettus Show
Lucius Fabius Postuminus Show
Lucius Sempronius Geminus duovir Show
Lucius Valerius Sura duovir Show
Lucius Passienus Rufus proconsul Show
Aulus Vibius Habitus proconsul Show
Lucius Aemilius Maxumus Show
Marcus Baebius Sobrinus aedile Show
Troilos, son of Papias Show
Quintus Fabius Fabullus quattuorvir Show
Lucius Aurelius Seneca quattuorvir Show
Gaius Iulius Atticus quattuorvir Show
Lucius Aemilius aedile Show
Lucius Valerius aedile Show
Antistius quattuorvir Show
Lucius Baebius Cosa aedile Show
Marcus Clodius aedile Show
Maior duovir Show
Simint— duovir Show
Aemilius aedile Show
Pol— aedile Show
Aulus Allienus duovir Show
Gaius Mar(c?)ius Ambatus praefectus for the second time Show
Vac— Ax— aedile Show
Aulus Te— Tiro aedile Show
Gaius Al— Pomp— Show
Marcus F— Vic— Show
Publius Lepidius proquaestor Show
Lucius Lollius Show
Tullius Menophilus legatus Augusti pro praetore Show
Prosius Tertullianus legatus Augusti pro praetore Show
Gaius Ulpius Pacatus Prastina Messalinus legatus Augusti pro praetore Show
Marcus Fulvius praefectus quiquennalis Show
Gaius Otacilius praefectus quiquennalis Show
Gaius Balbus praefectus duovir Show
Lucius Porcius praefectus duovir Show
Lucius Nepos praefectus duovir Show
Lucius Sura praefectus duovir Show
Publius Salpa praefectus duovir Show
Marcus Fulvius praefectus duovir Show
Lucius Sempronius Maximus aedile Show
Marcus Caec(ilius?) aedile Show
Lucius Calpurnius aedile Show
Sextus Niger aedile Show
Lucius Pompeius Bucco duovir Show
Lucius Cornelius Fronto duovir Show
Marcus Licinius Crassus Show
Aulus Pupius Rufus quaestor Show
Agias, son of Lyson Show
Mark Antony Show
Kydas cretarch Show
Mnesitheos Show
Tharsydikas Show
Tauriadas Show
Sauromatas Show
Aristion Show
—menis Show
Lucius Cornelius Terrenus duovir Show
Marcus Iunius Hispanus duovir Show
Lucius Sura duovir Show
Lucius Bucco duovir Show
Lucius Baggius duovir Show
Manius Flavius Festus duovir Show
Capito quaestor Show
Palikanus praetor Show
Scato proconsul Show
Lucius Aufidius Pansa aedile Show
Sextus Pompeius Niger aedile Show
Gnaeus Domitius duovir Show
Gaius Pompeius duovir Show
Baggius Fronto duovir for the second time Show
Gnaeus Bucco duovir for the second time Show
Vetilius Bucco aedile Show
Gaius Fufius aedile Show
Marcus Quinctius duovir Show
Quintus Aelius duovir Show
Compostus duovir Show
Marullus duovir Show
Sparsus duovir Show
Caecilianus duovir Show
Marcus Aelius Maxumus duovir Show
Quintus Aelius Proculus duovir Show
Quietus duovir Show
Peregrinus duovir Show
Hospes duovir Show
Florus duovir Show
Gaius Tarracina duovir Show
Publius Priscus duovir Show
Quintus Lutatius duovir Show
Marcus Fabius duovir Show
Cornelius Lupus proconsul Show
Laches Show
Marcus Aimilius duovir Show
Titus Fufius duovir Show
Gaius Petronius duovir Show
Marcus Antonius duovir Show
Aeschinus, freedman of Caesar duovir Show
Plotius Plebeius duovir Show
Marcus Vipsanius Dos— duovir Show
Aulus Pompeius, son of Aulus, grandson of Lucius duovir Show
Gaius Alsanus duovir Show
Titus Cervius duovir Show
Lucius Cassius duovir Show
Gaius Valerius Fene— duovir Show
Gaius Iuve— Ti— Tarius duovir Show
Tiberius Caesar duovir Show
Marcus Aemilius praefectus Show
Labeo duovir Show
Pollio duovir Show
Fuscus duovir Show
Maximus duovir Show
Gaius Apronius duovir Show
Doius duovir Show
Dossennus duovir Show
Pulcher duovir Show
Varius duovir Show
Capito duovir Show
Cytherus duovir Show
Volumnius duovir Show
Lupinus duovir Show
Marcus Porcius duovir Show
Gnaeus Fadius duovir Show
Gaius Alliarius duovir Show
Titus Verrius duovir Show
Gnaeus Domitius Ampianus duovir Show
Gaius Vettius Lancianus duovir Show
—arius duovir Show
Manius Kaninius duovir for the seond time Show
Lucius Titius duovir Show
Tiberius Clodius Flavus praefectus of Germanicus and duovir Show
Lucius Iuventius Lupercus duovir Show
Lupus duovir Show
Fulvianus praefectus Show
Gaius Iulius Eurykles hegemon Show
Gaius Iulius Laco Show
Lucius Aeficius Certus duovir Show
Gaius Iulius duovir Show
Sextus Aebutius duovir Show
Lucius Lucretius duovir Show
Clemens duovir Show
Lucretius Rufus duovir Show
Marcus Ofillius Silvanus duovir for the second time Show
Aulus Hirtius Show
Carina Show
Athediac Show
Inecriturix Show
Coriarcos Show
Lucius Munatius Plancus Show
Germanus, freedman of Indutillus Show
Titus Pompeius, son of Sextus Show
Sab(inius?) Modestus legatus Augusti pro praetore Show
Publius Tadius Chilo duovir Show
Gaius Iulius Nicephorus duovir Show
Marcus Insteius Tectus, son of Gaius duovir Show
Lucius Cassius duovir Show
Gnaeus Publilius duovir Show
Marcus Antonius Orestes duovir Show
Publius Aebutius duovir Show
Gaius Pinnius duovir Show
Gaius Heius Pamphilus duovir Show
Quintus Caecilius Niger duovir Show
Marcus Antonius Theophilus duovir Show
Gaius Heius Pollio duovir Show
Publius Aebutius duovir Show
Marcus Novius Bassus duovir Show
Marcus Antonius Hipparchus duovir Show
Gaius Servilius Primus, son of Gaius duovir Show
Gaius Iulius Heraclitus duovir Show
Gaius Mussius Priscus duovir Show
Aulus Vatronius Labeo duovir Show
Lucius Rutilius Placus duovir Show
Publius Caninius Agrippa duovir Show
Lucius Castricius Regulus duovir Show
Lucius Arrius Peregrinus duovir Show
Lucius Furius Labeo duovir Show
Publius Vipsanius Agrippa duovir Show
Marcus Bellius Proculus duovir Show
Octavius duovir Show
Licinius duovir Show
Lucius Paconius Flam— duovir Show
Cnaeus Publicius Regulus duovir Show
Marcus Acillius Candidus duovir Show
Quintus Fulvius Flaccus duovir Show
Tiberius Claudius Optatus duovir Show
Gaius Iulius Polyaenus duovir Show
Lucius Rutilius Piso duovir Show
Publius Memmius Cleander duovir Show
Publius Ventidius Fronto duovir Show
Tiberius Claudius Anaxilaus duovir Show
Lucius Caninius Agrippa duovir Show
Gaius Carrinas Aquil— duovir Show
Lucius Funisulanus Vete(ranus?) duovir Show
Iunianus Lupus praefectus Show
Gaius Caesaris duovir Show
Gaius Pomponius Parra duovir Show
Titus Caecilius Lepidus duovir Show
Gaius Aufidius Gemellus duovir Show
Licinianus duovir Show
Germanus duovir Show
Scipio duovir Show
Montanus duovir Show
Titullus duovir Show
Gaius Arrius duovir Show
Gaius Iulius Tang— duovir Show
Marcus Antonius Aris— Show
Gnaeus Octavius Show
Gaius Iulius Calamus duovir Show
Lucius Aemilius La— duovir Show
Marcus Sempronius Tiberi(anus?) duovir Show
Lucius Licinius Varus duovir Show
Lucius Cornelius Calidus duovir Show
Lucius Sempronius Rutilus duovir Show
Gaius Pompeius Capella duovir for the second time Show
Gaius Valerius Tranquillus duovir Show
Gaius Manlius Sera— duovir Show
Manlius Bucco duovir Show
Sejanus consul and honorary duovir Show
Gaius Cornelius Refec— duovir Show
Marcus Helvius Fronto duovir Show
Gaius Sosius quaestor, imperator, and consul Show
Marcus Caecilius Severus duovir Show
Gaius Valerius Aquilus duovir Show
Lucius Feneste duovir Show
Lucius Seranus duovir Show
Lucius Marius duovir Show
Lucius Novius duovir Show
Tiberius Pankles Show
Gaius Poppaeus Sabinus legatus Augusti pro praetore Show
Manius Sulpicius Lucanus duovir Show
Marcus Sempronius Front(o?) duovir Show
Polemon Gn— K— Makros Show
Pemptides high priest Show
Titus Sulpicius Quar(tus?) aedile Show
Quintus Pontius Pla— aedile Show
Marius Vegetus aedile Show
Licinius Crescens aedile Show
Gaius Caecilius Serenus duovir Show
Marcus Valerius Quadratus duovir Show
Marcus Pontius Marsus duovir Show
Gaius Marius Vegetus duovir Show
Lucius Caecilius Aquinus duovir Show
Marcus Cel— Palud(ius?) duovir Show
Rectus aedile Show
Macrinus aedile Show
Gaius Valerius aedile Show
Gaius Sextius aedile Show
Lucius Granius duovir Show
Gaius Valerius duovir Show
Gaius Mar(ius?) Cap(ito?) duovir Show
Quintus Ursus duovir Show
Marcus Plaet— Tranquillus duovir for the second time Show
Quintus Aemilius duovir Show
Gaius Post— Mil— duovir Show
Manius Memmius duovir Show
Lucius Iunius duovir Show
Quintus Antonius duovir Show
Lucius Fabius duovir Show
Lucius Baebius duovir Show
Publius Antestius duovir Show
Gaius Mar(ius?) duovir Show
Marcus Valerius Pr— duovir Show
Lucius Baebius Priscus duovir Show
Gaius Granius Brocchus duovir Show
Marcus Licinius Capella duovir Show
Gaius Ful— Rutil— duovir Show
Lucius Valentinus duovir Show
Lucius Novus duovir Show
Gaius Sempronius Barbatus duovir for the third time Show
Quintus Baebius Flavus duovir Show
Lucius Fulvius Sparsus duovir Show
Lucius Saturninus duovir Show
Lucius Valerius Flavus aedile Show
Titus Valerius Merula aedile Show
Gaius Celer duovir Show
Gaius Rectus duovir Show
Gnaeus Pompeius quattuorvir Show
Marcus Avo(?) quattuorvir Show
Titus Antonius quattuorvir Show
Marcus lulius Seranus quattuorvir Show
Lucius Domitius Robustus aedile Show
Titus Octavius Metal— aedile Show
Gaius Aemilius Meto— quattuorvir Show
Titus Cornelius Maternus quattuorvir Show
Lucius Caelius Pres— quattuorvir Show
Gaius Caecilius Candidus quattuorvir Show
Lucius Sempronius Rufus aedile Show
Gnaeus Ae— Gracilis aedile Show
Lucius Iulius Rufinus quattuorvir Show
Titus Calpurnius Const— quattuorvir Show
Titus Pompeius Lon(gus?) quattuorvir Show
Publius Iulius Avitus quattuorvir Show
Marcus Lucretius Peregrinus aedile Show
Gaius Calpurnius Varus aedile Show
Gaius Cornelius Florus duovir Show
Lucius Caelius Alacris duovir Show
Eppius legatus Augusti pro praetore Show
Aelius Attikos Quadratus strategos Show
Glaukippos strategos Show
Menandros, son of Ask— archon for the second time Show
Laivianus, son of Kallistratos strategos Show
Fu(lvius?) Hermolaos strategos Show
Hermolaos, son of Theophilos strategos for the second time Show
Hermeias Show
Afinius Cornelianus Show
Nikanor Anthestios arch— Show
Claudius Kalobrotos asiarch Show
Aulus, son of Marcus strategos for the second time Show
Sta— Attalianos first archon Show
Publius Aelius Tryphon Show
Adoes, son of Delphos Show
Lucius Tullius P— Show
Menullina archon for the second time Show
Publius Aelius Adrastos Show
Gaius Longus archon Show
Publius Aelius Rheginos II strategos Show
Tiberius Claudius Zelos hiereus Show
Aelius Marcianus II Show
Marcus Iulius Agesilaos archon Show
Phokia (?) strategos Show
Publius Aelius Bassus strategos Show
Quartus strategos for the second time Show
Dionysos in office for the sixth time Show
Marcus Claudius Fronto asiarch (of the Koinon of Asia) and archiereus of the Koinon of the Thirteen Cities Show
Gaius Claudius Flaccus Show
Lucius Aurelius Dorylaos II strategos Show
Eugenetor Show
Aemilianus archon Show
Publius Aelius Dionysios Sabinianus Show
Stratonikianos Show
Hermagoras II strategos Show
Gaius Rubrius Porcius Marcellus legatus Augusti pro praetore Show
Diophantos grammateus Show
Publius Aelius Protoleon, son of Themistokles in office for the second time Show
Claudius Hestiaios archon Show
Bakchylos strategos Show
Eudios II strategos Show
Lucius Aischrion strategos Show
Publius grammateus Show
Naevius Quintus Maximus strategos Show
Marcus Ulpius Carminius Claudianus asiarch Show
Plokamos strategos Show
Pisistratos, son of Dadakos Show
Publius Caecilius Kleon first archon Show
Sest(ilius?) Severus asiarch Show
Aelianus Asclepiades Polites Show
Lucius Minatius Asklepiades first archon Show
Metrodotos strategos Show
K— Hadr(ianus?) Sab(inus?) Show
Papianus archon Show
Kerrinios Show
Tiberius Claudius Aristeas strategos Show
Claudius Attalοs prytanis and logistes Show
Balagros Show
Publius Aelius Antiphanes strategos Show
Epitynchanos grammateus Show
Claudius Tatianos first archon Show
Titus Aelius Eteoneus archon Show
Claudius Secundus strategos Show
Caecilius Maternus legatus Augusti pro praetore Show
Hieroitas strategos Show
Metrodoros strategos Show
Idomeneus strategos Show
Kletos grammateus Show
Marcus strategos Show
Lucius Pom(peius?) Iulianus first strategos for the second time Show
Flavius Aristolaos Show
Apollonios, son of Lucius first archon Show
Aulus Show
Anti— Onesimos strategos for the second time Show
Diodo(tos?) arxas (ex-archon?) Show
Lucius Clodius Demosthenes archon Show
Parthion Meno— strategos Show
Titus Flavius Crispus strategos Show
Marcus Aelius Apollinarios Show
Apollonides, son of Menekrates strategos Show
Flavius Candidus Dami(anus?) Show
Hermagoras (?) Show
Gaius Iulius Nikias archon Show
Krinakides Show
Publius Claudius Attalos archiereus Show
Diodoros archon Show
Sertor Antonius Show
Publius Aelius Daphnos Show
Rufus archon Show
Alexandros archon Show
Marcus Aelius Glykonianos strategos Show
Rufus, son of Pamphilos first archon Show
Tyndianos Show
Seleukos, son of Polemon Show
Euarestos grammateus Show
Dionysios, son of Satyros strategos for the second time Show
Apollonios archon Show
Sextus Iulius Faustus first archon Show
Memmios Markos heros and second archon Show
Andronikos Salamon Show
Claudius Hestiaios neokoros Show
Flavius Sestullianus Show
Moukianos archon for the third time Show
Quintus II first archon Show
Apollonios, son of Lucius first archon for the second time Show
Marcus Pontius Sabinus legatus Augusti pro praetore Show
Polemon II, grandson of Seleukos Show
Marcus Ulpius Metrodoros strategos Show
Publius Aelius Ktesikles Show
Publius Aelius Attinas archon for the second time Show
Flavius Asklepiades strategos Show
Nikomachos Show
Publius Claudius Attalos the sophist Show
Fabius Agrippinus Show
Dados, son of Satyros Show
Apollonides strategos Show
Marcus Claudius Moschas Ser— archon Show
Heraklides Askle— strategos for the second time Show
Lucius Aemilius Iustus legatus Augusti pro praetore Show
Lucilius Atyleus strategos Show
Menandros grammateus Show
Diod(oros?) Philoxenos, also called Gaius Iulius strategos Show
Gouras IV first strategos for the second time Show
Timotheos archon Show
Marcus Sellius strategos Show
Tiberius Claudius Piso Tertullinus Show
Damas first archon Show
Gaius Iulius Commodus Orfitianus legatus Augusti pro praetore Show
Dvine Faustina II goddess as honorary official Show
Aurelius Metrodoros first archon for the second time Show
Artemidoros, son of Menophilos strategos Show
Publius Salonius II strategos Show
Gaius Philometor Show
Claudius Appius Martialis legatus Augusti pro praetore Show
Publius Livius Dionysios strategos Show
Skopelianos, son of Zeuxis archon Show
Hermokrates, son of Aischrion strategos Show
Ekleton (or Eklegon?) archon Show
Rufus strategos Show
Claudius Aristeas Show
Steph— (?) Show
Iulius Iulianus strategos Show
Tiberius Claudius Sakerdos archon Show
Publius Aelius Arizelos strategos Show
Pom(peius) Tryphonianos strategos Show
Apollodotos first strategos Show
Hermolaos archon, for the second (?) time Show
Arignotos strategos Show
Aelius Pontikos heros Show
Tryphon strategos (?) Show
Gaius Aruntius Maternus asiarch Show
Claudius Secundus strategos Show
Rufina, daughter of Fuscus stephanephora Show
Claudius Pontikos strategos Show
Aelius Severus hieromnemon Show
Lucius Iulius Mithres grammateus Show
Gnaeus Vergilius Theogenes archon Show
Gaius Asinius Agreus Philopappos archiereus and asiarch Show
Publius Aelius Theoxenos strategos Show
Asellius Aemilianus legatus Augusti pro praetore Show
Menodoros II the Younger archon Show
Zosimos IV philopator strategos Show
Aelius Menophilos archon Show
Glaukos Show
Artemas, son of Polemon Show
Orestinos archon Show
Aelius Herakleides strategos Show
Diodoros strategos Show
Apollophanes archon for the second time Show
Hermes in office for the second time Show
Claudianus, son of Asklepiades, grandson of Pausanias archon Show
Aurelius Nikomedes strategos and asiarch (?) Show
Valerianus Show
Claudius Mu— Severus strategos Show
St(atilius?) Attalos archiatros Show
Iulius Lykinos hiereus Show
Monogram with {ΔΡΝΕ} Show
Claudius Aisimos strategos Show
Iulius Pollio strategos Show
Asklepiades strategos Show
Claudius Bellicus legatus Augusti pro praetore Show
Marcus Ulpius Carminius Claudianus Show
Titus Flavius Andreas Show
Kriton, son of Asklepides strategos Show
Claudius Attalos legatus Augusti pro praetore Show
Apollodoros stephanephoros (and hiereus?) for the second time Show
Poseidippos archon Show
Marcus Ulpius Carminius Claudianus son of the Demos Show
Iulius Demetrios strategos Show
Claudius Stratonikianos strategos Show
Attalos Show
Phanis Show
Nu— Maternus archon Show
Aelius Paionios grammateus Show
Aulus Fulvius Dionysios strategos Show
Hermogenes, son of Dionysios strategos Show
Aelius Zoilos archon for the second time, possibly asiarch Show
Tatianοs strategos Show
Gaius Aurelius Stratonikianos strategos Show
Publius Aelius Themistokles, son of Protoleon arxas (ex-archon?) Show
Aulus Tullius Cratippus strategos Show
Philokritos Show
Claudius Hestiaios II hipparches Show
Lucius Vettius Antoninus strategos Show
Marcus Aurelius Athenaios strategos Show
Marcus Ulpius Apuleius Eurykles grammateus and asiarch Show
Iulius Faustus strategos for the second time Show
Artemidoros II, grandson of Florus strategos Show
Demosthenes Show
Theon Show
Asklepiades stephanephoros Show
Medophilos archon Show
Iulius Menandros asiarch Show
Polemon strategos Show
Titus Flavius Pyramos strategos for the second time Show
Dareios Show
Publius Sextus Philippus archon for the second time Show
Marcus Ulpius Eurykles Show
Aristeas first strategos Show
Publius Aelius Pius strategos Show
Tatianοs archiereus and first archon Show
Leonidas Show
Tiberius Asinius Philopappos grammateus Show
Dioskourides Gratos, son of Metro— grammateus Show
Theudianos strategos Show
Lucius Pompeius Vopiscus legatus Augusti pro praetore Show
Ladi(kos?) Severus archon Show
Lucius Pomp(eius?) Artemas strategos Show
Licinius archon Show
Aelianus Asclepiades Polites Show
Cornelius archon? Show
Lucius Cerrinius Paetus grammateus Show
Claudius Attalos prytanis Show
Claudius Proklos the sophist strategos Show
Kapiton Show
Aelius Zoilos archon and asiarch Show
Ikesios, son of Maiakos Show
Marcus Antonius Maximus strategos Show
Louperkos Kai— strategos for the second time Show
Philomelos III first strategos Show
Caecilius Alypianos archon Show
Menophantos hiereus Show
Aurelius Diodotos grammateus Show
Me(mmios?) Markos hieromnemon Show
Marcus Antonius Zeno legatus Augusti pro praetore Show
Marcus Aurelius Rufus strategos Show
Kallippos IV strategos Show
Marcus Claudius Hermophantos arxas (ex-archon?) Show
Demetrios, son of Artemon strategos Show
Claudianus strategos Show
Flavius Herklanos first archon Show
Sigeros, son of Artemidoros strategos Show
Flavius Licinianus Show
Apollonios, son of Andronikos Show
Anaximenes, son of Eurisibios Show
Aurelius Metrodoros first archon Show
Glykon II, grandson of Dem— agonothetes and hiereus of the Emperors for life Show
Polynikοs strategos Show
Crassipes legatus Augusti pro praetore Show
Titus Flavius Proklos strategos Show
Glykon strategos Show
Gargilius Antiquus legatus Augusti pro praetore Show
Diophantos strategos Show
Aulus Iulius Artemidoros first archon Show
Polida(mas?) strategos Show
Pardalas, son of Menophilos strategos for the second time Show
—anthos strategos Show
Perikles archon Show
Iulius Pollio strategos for the second time, asiarch, and neokoros Show
Flavius Iulianus Show
Herak— Niger hiereus Show
Publius strategos Show
Iulianus, son of Thyn(itos?) first archon Show
Tiberius Claudius Quartinus proconsul Show
Sextus Claudius Flavianus Diphilos strategos Show
Lucius Claudius Lepidus archineocoros Show
Quintus Valerius Primus archon for the second time Show
Titus L—, also called Diodoros Show
Hieronymos strategos Show
Claudia Basilon hiereia Show
Lucius Aurelius Demostratos strategos Show
Claudius Hestiaios strategos Show
Quintus Valerius Primos archon Show
Quintus II first archon for the second time Show
Appas strategos for the third time Show
Lucius Pom(peius?) Marcus hiereus Show
Claudius Pardalas strategos and neokoros Show
Titus Aurelius Barbarus strategos Show
Arphokras strategos Show
Lucius Venuleius Apronianus Octavius Priscus proconsul Show
Apollonios strategos Show
Marcus Aurelius Proteas strategos Show
Satyros, son of Artem— Show
Lucius Aelius Lysimachos strategos Show
Verecundus strategos Show
Gaius Popilius Carus Pedo proconsul Show
Milon strategos for the second time Show
Rufus archon Show
Eutyches strategos Show
Menodoros II strategos Show
Artemas strategos Show
Marcus Iulius Menelaos strategos Show
Tiberius Claudius Nikomedes strategos Show
Apollonios II, grandson of Zosimos, great-grandson of Diokrates Show
Skymnos II, grandson of Demetrios in office for the second time Show
Eutyches, son of Alexandros strategos Show
Krateros, son of Attalos grammateus Show
Marcus Labeo strategos Show
Tiberius Claudius Arist— Tyladas (?) strategos Show
Gaius Ti— Domestikos strategos Show
Bassus strategos Show
Tiberius Claudius Severus strategos Show
Aniketos hiereus Show
Gaius Asinius Agreus Philopappos archiereus Show
Submarus legatus Augusti pro praetore Show
Claudius Hestiaios archon or strategos Show
Aurelius Meidias strategos and asiarch Show
Titus Aelius Lucius Show
Gaius Iulius Phainos first archon Show
Claudius Philokles Cassianus Show
Apollonios strategos Show
Hieronymos Show
Flavius Attalos Show
Ka— archon for the fourth time Show
Halys grammateus Show
Aelius Theophilianos tamias Show
Iulius Perperos first archon Show
Artemis goddess as honorary strategos Show
Anthos, son of Nikon Show
Titus Iulius Iulianus strategos Show
Marcus Claudius Fronto asiarch and first strategos Show
Uncertain first archon? Show
Claudius Meliton Show
Herakleides strategos? Show
Aurelius Demetrios grammateus Show
Aelius Herakleides strategos Show
Marcus Ulpius Aristophanes Show
—nus Show
—grinos strategos Show
Uncertain Show
Nikephoros strategos Show
Lucius, son of Apo— archon for the second time Show
Tiberius Claudius Aristolaos strategos Show
Demetrios in office for the second time Show
Moschianos, son of Pankleis archon Show
Quintus Caecilius Secundus Servilianus legatus Augusti pro praetore Show
Apelles II, grandson of Menemachos strategos Show
Marcus Ulpius Carminius Claudianus son of the City Show
Artemidoros grammateus Show
Marcus Ulpius Carminius Claudianus Show
Claudius Priscus Show
Aelius Neon Iulianus Show
Aurelius Priscianus strategos Show
Nympηidia Beronike prytanis Show
Lucius Castricius Schinos strategos for the second time Show
Asiatikos, son (?) of Cornelius grammateus Show
Marcus Po— Mevius (?) archon Show
Tryphon (?) strategos Show
Iulius Castus legatus Augusti pro praetore Show
Aelius Philippos strategos Show
Lucius Minatius Asklepiades strategos Show
Anaximenes Show
Philippos strategos Show
Gaius Asinius Frugi archon Show
Tiberius Claudius — strategos Show
—φιλος agoranomos Show
Hermokrates, son of Aischrion archon Show
Gaius Anicius Iulianus Andron archon Show
Moschianos, son of Philippos strategos Show
Publius Aelius Themistokles, son of Protoleon asiarch Show
Titianus, son of Bromios first archon Show
Iulius Glykon strategos for the second time Show
Marcus Aurelius Rufus strategos for the second time Show
Gaius Gallonius Fronto legatus Augusti pro praetore Show
Sextus Claudius Flavianus Diphilos archon Show
Gaius strategos Show
Claudius Symmachos archon Show
Claudius Valerianus strategos Show
Apollonios, son of Menekrates first strategos for the second time Show
Claudius Pollio asiarch Show
Publius Aelius Ma— Alexandros first archon Show
Athenokles Show
Cornelius Lollianus strategos Show
Tiberius Julius Candidus Celsus proconsul Show
Flavius Kalli— strategos Show
Flavius Epaphroditos archon Show
Diodoros Show
Tiberius Claudius (?) archon Show
Proteas grammateus Show
Octavius Artemidoros first archon Show
Askle(piades?) archon Show
Publius Ar— Lupus archon Show
Philadelphos strategos Show
Quintus Tullius Maximus legatus Augusti pro praetore Show
Pherekydes strategos Show
Euxenos Show
Gaius Iulius Crispus strategos Show
Titus Suellius Marcianus legatus Augusti pro praetore Show
Pom(peius?) Septorianus strategos Show
Theokles, son of Pausanias Show
Mesciniοs strategos Show
Kleonikos Show
Tiberius Claudius Euthykles strategos Show
Publius Dastidius duovir Show
Lucius Cornelius duovir Show
Quintus Naevius Sura duovir Show
Aulus Hirtul— Niger duovir Show
Titus Pomponius duovir Show
Aulus Cocceius duovir Show
Marcus Pullienus duovir quinquennalis Show
Lucius Ateius Fuscus duovir quinquennalis Show
Publius Pomponius Graecinus duovir quinquennalis Show
Milesius Show
Silvius duovir quinquennalis Show
Tiberius Dionysios Show
Sosandros II Show
Megalokles, son of Sosandros Show
Italos Show
Lykoutas strategos Show
Antigonos strategos Show
Aristion strategos Show
Laouchos strategos Show
Lucius Sempronius Atratinus augur and designated consul Show
Marcus Oppius Capito Show
Gaius Urmius duovir quinquennalis Show
Marcus Herennius duovir quinquennalis Show
Lucinus, son of Kletos president of the college of the grammateis Show
Quintus Hortensius proconsul Show
Marcus Fictorius duovir quinquennalis Show
Marcus Septimius duovir quinquennalis Show
Gaius Herennius duovir quinquennalis Show
Lucius Titucius duovir quinquennalis Show
Publius Baebius duovir quinquennalis Show
Gaius Baebius, son of Publius duovir quinquennalis Show
Lucius Rusticelius Basterna duovir quinquennalis Show
Lucius Rusticelius Cordus duovir quinquennalis Show
Nonius Sulpicius duovir quinquennalis Show
Titus Iulius Fontilius Alexandros strategos Show
Tiberius Aelius Alexandros II strategos and archon Show
Quintus Fu— Meleagros strategos Show
Gaius Sal— Klaudianos archon for the second time Show
Publius Aelius Tryphon asiarch, of equestrian rank Show
Apellichos strategos Show
Flavius Laikos grammateus Show
Diophantοs, son of Alexios archon Show
Aurelius Tertullus Glykonianos strategos Show
Gaius Iulius Verus Maximus Caesar strategos Show
Keltianos strategos Show
Marcus Aurelius Aristeides strategos Show
Aurelius Aktiakos II grammateus Show
Publius Fronto archon Show
Aurelius Sokrates strategos Show
Bassos grammateus Show
Tiberius Iulius Festus legatus Augusti pro praetore Show
Aurelius Stratonikianos strategos Show
Marcus Aurelius Tychikos grammateus Show
Lucius Ma— Severus grammateus for the second time Show
Claudius Hippodamianos epimeletes Show
Sergius Titianus legatus Augusti pro praetore Show
Stratonikos grammateus for the second time Show
Minnion archon Show
Marcus Aurelius Glaukias grammateus Show
Tetronianos archon Show
Septimius Menestratianos first archon Show
Aurelius Eutyches strategos Show
Aelius Xenodochos archon Show
Um— Tereventinus legatus Augusti pro praetore Show
Marcus Aurelius Hyllos, son of Epikrates grammateus Show
Clodius Aurelius Dionysios strategos, of equestrian rank Show
Aurelius Kaskelios strategos Show
Aurelius Philoxenos, son of Artemon strategos Show
Aelius Artemidoros ΙΙ strategos Show
Aurelius Sextus II strategos Show
Aurelius Menekrates, son of Eutychides grammateus Show
Marcus Aurelius Philoumenos II grammateus Show
Marcus Hordeonius Saturninus strategos Show
Amiantos archon Show
Aelia Feste Show
Lucius Ulpius Paulus grammateus Show
Titus Flavius Terpnos archon Show
Marcus Aurelius Soterichos Show
Aurelius Moschion grammateus for the second time Show
Aurelius Demetrios strategos Show
Aelius Poplas archon Show
Aurelius Philodemos II strategos Show
Marcus Aurelius Phaidimos strategos Show
Aurelius Attinas archiereus and first archon for the second time Show
Herostratos, son of Polygnotos grammateus Show
Marcus Aurelius Fronto Show
Marcus Aurelius Mind— Antiochos strategos Show
Alexandros Skythikos ΙΙ archon Show
Aurelius Athenagoras II strategos Show
Marcus Aurelius Publius Proclianus strategos Show
Gaius Claudius Diogenes strategos and stephanephoros Show
Aurelius Prosdektos, son of Paradoxos strategos Show
Aurelius Ammianos grammateus Show
Publius Aelius Artemas grammateus Show
I— V— Phregellanos strategos Show
Aurelius Menios, son of Lucius first archon Show
Aurelius Iulianus grammateus Show
Marcus Aurelius Euboulos grammateus Show
Aurelius Dionysios strategos Show
Publius Claudius Marcus first archon for the second time Show
Claudius Honoratus, son of Val— first archon Show
Gaius Arruntius Antoninus strategos, of equestrian rank Show
Aurelius Timotheos III grammateus Show
Iulius Secundus archon Show
Marcus Aurelius Hierokles grammateus Show
Hermes grammateus for the second time Show
Marcus Aurelius Dionysios II, grandson of Ikesios grammateus Show
Onesimos strategos Show
Marcus Octαvius Com— Eutychides strategos Show
Aurelius Tychikos, son of Poly— grammateus Show
Aurelius Neilos strategos Show
Marcus Claudius F— Bed— Rufinus first archon Show
Marcus first archon Show
Paulus archon Show
Aurelius Moschianos strategos Show
Aurelius Hierokles archiprytanis for the second time Show
Marcus Iulius Paulinus Show
Marcus Aurelius Quintus Quintianus archon Show
Agathinos, son of Hie— strategos Show
Aurelius Herodes ΙΙ strategos Show
Tiberius Claudius Stratonikianos the Younger strategos Show
Fir— Philopappus Show
Aurelius Kleitianos, son of Metras strategos Show
Anaxagoras grammateus Show
Tiberius Claudius Tertullus strategos Show
Aurelius Alexandros archon Show
Mnesitheos, son of Hermes Show
Aurelius Zoilos strategos and archon Show
Agathephoros archon Show
Hipponikos strategos and archon for the second time Show
Aurelius Proklos archon Show
Publius Aelius Demetrianos, son of Keler first archon for the second time Show
Marcus Aurelius Iulianus, son of Seleukos grammateus Show
Flavius Themistokles strategos Show
Aelius Apollonios the Younger strategos Show
Marcus Aurelius Alexandros Eutychianos strategos Show
Iulius Gaetulicus legatus Augusti pro praetore Show
Aurelius Gaius ΙΙ the Younger strategos Show
Lucius Marcius Pollianus strategos Show
Appi(us?) Klo— Show
Paulus, son of Hadrianus in the office for the second time Show
Marcus Aurelius Epigonos arxas Show
Faustinus archon Show
—inus, son of Zotikos grammateus Show
Publius Aelius Hermaphilos first archon Show
Aurelius Zosimos, son of Andronikos strategos Show
Aurelius Lucius archon for the second time Show
Aurelius Eirenaios strategos Show
Aurelius Primus Rufinus grammateus Show
Aurelius Kentauros (son of?) Dionysos strategos Show
Aurelius Aristandros grammateus Show
Aurelius Helenos strategos Show
Aurelius Apollodotos strategos for the second time Show
Hepiktetos grammateus Show
Iulianus first archon Show
Claudius Hippodamianos boularchos Show
Aurelius Polemon strategos for the second time Show
Marcus Aurelius Eutychos II grammateus Show
Severus strategos Show
Gaius Publius Evandros strategos Show
Aemilius Severus basileus Show
Aurelius Apphianos strategos Show
Aurelius Gaius strategos Show
Secundus grammateus Show
Menandros strategos Show
Marcus Aurelius Karpos grammateus Show
Aurelius Charixenos strategos Show
Menophilos Myrm— archon Show
Iulius Aristonikos Iulianus first archon Show
Iulius Neon strategos Show
Aurelius Trachalos grammateus Show
Aurelius Ploutiades grammateus Show
Menelaos strategos Show
Herennius Alexandros strategos Show
Aurelius Zopyros strategos Show
Aurelius Lol— Proklos strategos Show
Fabius Gaius first archon for the second time Show
Iulius Antonius Seleukos legatus Augusti pro praetore Show
Aurelius Vibius Diophantοs archon Show
Marcus Aurelius Aristolaos grammateus Show
Aulus Atinius Theseos grammateus Show
Gaius Claudius Diogenes strategos Show
Primus strategos Show
Gaius Flavius Trophimos archon Show
Marcus Aurelius Theodosianos strategos for the second time Show
Aurelius Herostratos II strategos Show
Aurelius Paulinus, son of Artemidoros strategos Show
Titus Flavius Tychikos II strategos Show
Marcus Aurelius Iulius archon Show
Tiberius Iulius Iulianus first archon Show
Chrysogonos strategos Show
Aurelius Artemas Cornelianus strategos Show
Aurelius Aelianus archon Show
Aurelius Pollianus strategos Show
Aurelius Apollonios strategos for the second time Show
Alexandros archon Show
Marcus Aurelius Phaeinos II strategos Show
Aurelius Eraseinos strategos Show
Marcus Aurelius Domitianus Show
Marcus Aurelius Damianos strategos Show
Flavius Papianus first archon for the second time Show
Gaius Iulius Aelianus son of high priest and first archon for the second time Show
Aurelius Kladaios, son of Trophimos strategos Show
Lollianus strategos for the second time Show
Aurelius Phaidrinos grammateus Show
Aurelius Publius strategos Show
Marcus Aurelius Tatianos heros Show
Marcus Aurelius Theodosianos strategos Show
Aurelius Onesiphoros grammateus Show
Astykrates? strategos Show
Aurelius Dionysios, son of Zenon grammateus Show
Titus Flavius Novius Rufus legatus Augusti pro praetore Show
Publius Aelius Attalos strategos for the second time Show
Publius Iulius Longas first archon Show
Diophantes archon for the second time Show
Iulianus Ailianus grammateus Show
Aurelius Iulianus II, grandson of Artemas first archon for the second time Show
Marcus Aurelius Artemidoros, son of Meliton grammateus Show
Aurelius Apollonios L— grammateus Show
Aurelius Theotimos grammateus Show
Pollianos II grammateus Show
Aurelius Keler, son of Pro— strategos Show
Flavius Pauseros strategos Show
Gaius Asinius Nikomachos Frugianus archon Show
Aurelius Moschianos strategos for the second time Show
Marcus Antoninus Alexandros first archon Show
Iulius Frugi strategos Show
Tiberius Claudius Alexandros theologos strategos Show
Aelius Demonikos, son of Severianus grammateus for the second time Show
Titus Aurelius Apollonides philosebastos first archon Show
Publius Aelius Hermaphilos first archon and stephanephoros for the second time Show
Claudius Apellas grammateus Show
Aurelius Glykon strategos for the second time Show
Publius Aelius Proclus archon Show
Photinos grammateus Show
Aelius Polyainos archon Show
Aurelius Kallistos first archon Show
Claudius Menandros grammateus Show
Aurelius Strymon strategos Show
Pomponius Strategianos Samios archon Show
Niger archon Show
Iulius Marcus strategos Show
Aurelius Nikon II strategos Show
Aurelius Epaphroditos grammateus Show
Aurelius Zenon archon and prytanis Show
Aurelius Stratonikos, son of Glykon strategos for the second time Show
Praulos grammateus Show
Marcus Vinicius Polites strategos Show
Aurelius Zosimus archon Show
Aurelius Hermeias strategos Show
Mārcus Aurelius Rufinus, son of Verus strategos Show
Aurelius Metronax strategos Show
Lucius Cornelius first archon for the second time Show
Claudius Smaragdos strategos Show
Severus strategos and asiarch Show
Aurelius Eutyches Glau— strategos Show
Calpurnius II archon Show
Lucius Septimius Euphrates first archon Show
Aelius Com(inius?) F(lavius?) Nikias strategos Show
Sulpicius Hermophilos first archon for the second time Show
Quintus Paquius Rufus legatus coloniae deducendae Show
Ve— duovir Show
Ter— duovir Show
Lucius Bibulus Show
Regulus strategos Show
Aulus Gabinius Show
Gaius Cassius Show
Gaius Cassius duovir Show
Appius Claudius Pulcher proconsul Show
Marcus Aurelius Evandros II archiatros Show
—inus strategos Show
Gaius Vibius Caetronianus Pansa proconsul Show
Thorius Flaccus proconsul Show
Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus legatus Augusti pro praetore Show
Lucius Mindius Pollio proconsul Show
Gaius Cadius Rufus proconsul Show
Lucius Mindius Balbus proconsul Show
Tiberius Attius Laco proconsul Show
Agalles, son of Heroxenos Show
Lysanias Show
Aurelius Crispus strategos Show
Titus Flavius Vespasianus legatus Augusti pro praetore Show
Damasias Show
Agys Show
Iunius Chilo procurator Show
Marcus Tarquitius Priscus proconsul Show
Publius Vitellius proconsul Show
Lucius Mindius Balbus proconsul Show
Publius Pasidienus Firmus proconsul Show
Lucius Montanus proconsul Show
Marcus Granius Marcellus proconsul Show
Lucius Dunius Severus proconsul Show
Titus Nepos strategos, of equestrian rank Show
Publius Sulpicius Rufus, son of Quintus proconsul Show
Gaius Vibius duovir Show
Lucius Ponti— duovir Show
Axiochos Show
Aurelius Ul(pianus?) Evandros strategos Show
Publius Mucius quattuorvir quinquennalis Show
Pic— quattuorvir quinquennalis Show
Gaius Matuinus aedile Show
Titus Anicius aedile Show
Paterinos priest Show
Marcus Barbatius duovir Show
Manius Acilius duovir Show
Quintus Barbatius praefectus pro duovir Show
Publius Vibius priest of Caesar Show
Quintus Lucretius duovir Show
Lucius Pontius duovir Show
Marcus Turius legatus Augusti pro praetore Show
Aurelius Gamikos II strategos Show
Aurelius Marcus first archon for the second time Show
Gessios Charidemos Show
Charinos grammateus Show
Aulus Furius priest and gymnasiarch Show
Kephalion grammateus Show
Quintus Poppaeus Secundus proconsul Show
Menogenes Show
Antiochos Show
Capito high priest Show
Gaius Furius Show
Isidoros Show
Mnesitheos Show
Apollonides Show
Demetrios Show
Zenodotos Show
Apphion Show
Menandros Show
Epagathos Show
Sokrates Show
Ammias Show
Faustus Show
Antiochos, son of Apollonides Show
Stephanephoros Show
Tiberius Claudius Gorgias, son of Dorotheos Show
Asmenos Show
Menandros Show
Moschos Show
Hermokrates Show
Noumenios Show
Gaius Iulius Longus Show
Stratonikos Show
Kalle— Show
Demosthenes, son of Hegias, philopatris Show
Hermokles Show
Dionysios Kollybas Show
Leontiskos, son of Hippomedon Show
Koronos Show
Hieronymos Show
Publius Petronius proconsul Show
Menophanes Show
Gaius Calpurnius Aviola proconsul Show
Philistos, son of Eikadios Show
Aulus Gessius philopatris Show
Hermogenes Show
Scribonius Clarus strategos Show
Tiberius Claudius Sosandros strategos Show
Tiberius Claudius Hieronymos strategos Show
Gaius Iulius Demetrios Show
Metrodoros Kon— Show
Papion Show
Aratos grammateus Show
Aristeas grammateus Show
Asclepiades Show
Metrobis Show
Agreus Show
Isas Show
Nikolaos Show
Memnon grammateus Show
Charixenos Show
Zopyrion Show
Theophilos Show
Theudas Show
Nikostratos Show
Asklas high priest Show
Tryphon Show
Pammenes Show
Eyphron Show
Philon Show
Kokas Show
Euthykrates Show
Tryphonas Show
Simos Show
Aristion grammateus Show
Glykon Show
Presbon Show
Menophantos Show
Hieron Show
Samiades Show
Menekrates Show
Artemidoros Show
Bonites Show
Gaius Show
Heras Show
Konon Show
Apollonios Show
Artemas Show
Alexandros high priest and grammateus Show
Timarchos Show
Mnaseas Show
Archidemos Show
Antaios Show
Moschion Show
Menandros, son of Parrasios Show
Nicomedes Show
Nikagoras Da— Show
Charmylos II Show
Pythonikos, son of Timoxenos Show
Sophokles, son of Timoxenos Show
Eumenes Show
Aristeas Show
Chidron Show
Thlastos Show
Kouron grammateus Show
Apollodotos, son of Zenas Show
Paionios chair of the synarchia Show
Apollonios son of the city Show
Andronikos, son of Gorgippos Show
Apollodotos, son of Lykotos Show
Apollonios II Show
Glykon priest Show
Kallippos Show
Artemidoros Show
Apollonios, son of Kokos Show
Athenagoras, son of Se— Show
Titus Flavius Diadumenus president of the college of the grammateis Show
Mousaios, son of Kallikrates president Show
Polemon, son of Seleukos Show
Zeuxis philalethes Show
Sosthenes Show
Marcus Antonius Polemon philopatris Show
Pythes II Show
Cornelius Dioskourides II in office for the second time Show
Antonius Polemon, son of Zenon priest Show
Gaius Postomos Show
Krateros nomothetes Show
Aurelius Dionysios, son of Nikomachos Theodorianos first archon Show
Iulia Zenonis Show
Antonius Zenon II, grandson of Polemon priest for the fourth time Show
Zosimos philopatris Show
Charax Show
Chares II Kokos Show
Bryon II Show
Dorykanos, son of Dioskourides Show
Artemon, son of Kodros Show
Theokritos II Show
Dryas grammateus of the demos Show
Tryphon Show
Papias, son of Apellides Show
Lynkeus philopatris Show
Kokos, son of Pollis Show
Diphilos philopatris Show
Heras, son of Epainetos Show
Attalos Meilichios Show
Iollas II grammateus Show
Meniskos, son of Diphilos in office for the third time Show
Charopides, son of Sostratos Show
Matron, son of Apollonios Show
Asklepiades Show
Haplos Show
Menandros Show
Aurelius Moschion, son of Chaireas archiprytanis Show
Zosimos Hieroneikes Show
Marcus Suillius Antiochos grammateus Show
Peritas II grammateus Show
Chares II Papias Show
Marcus Antonius Kalos Show
Lucius Helvius Optomos Show
Magytes the Younger Show
Euthydoros Show
Apellas, son of Athenagoros Show
Aurelius Artemidoros, son of Meliton II grammateus Show
Gaius Asinius Pollio proconsul Show
Aurelius Tatianos, son of Antiochos grammateus Show
Tryphon, son of Moschion grammateus Show
Tryphosianos, son of Artemidoros grammateus Show
Iulius Petr(onianus?) Zosimos grammateus Show
Mindios strategos for the second time Show
Tiberius Claudius Mnaseas priest Show
Melanthos priest of Germanicus Show
Gaius Iulius Diodotos Show
Epikrates Show
Hermogenes olympionikes Show
Menekles philopatris Show
Attalikos philocaesar Show
Moschion, son of Moschion, philocaesar Show
Kleandros philocaesar Show
Antiochos, son of Apollodotos, philocaesar Show
Zenon philocaesar grammateus Show
Makedon philocaesar Show
Artemon, son of Hermogenes Show
Maros Show
Chondros Show
Apollonios, son of Andronikos Show
Tryphon, son of Philopatris Show
Tryphon Show
Hieratikos Show
Menandros, son of Metrodoros, philocaesar in the office for the fourth time Show
Tiberius Claudius Calligenes Show
Artemas, son of Demetrios stephanephoros Show
Meliton, son of Asklepiados Show
Nannas stephanephoros Show
Praximes Show
Straton Medeios Show
Aristarchos, son of Hierax Show
Lollius Classicus Show
Lollius Rufus Show
Tychikos II the Younger grammateus Show
Claudius Hierax Show
Antiochos, son of Metrogenes Show
Sokrates, son of Eudoxos Show
Sokrates, son of Demetrios Show
Pausanias, son of Menandros Show
Menogenes, son of Nanna Show
Menelaos Demosthenes Show
Protomachos Sokrates Show
Asklas, son of Charax Show
Tiberius Claudius Artemidoros priest Show
Tiberius Bassillos ephor Show
Aristos II Show
Charixenos III Show
Idomeneus philopatris Show
Attalos, son of Diotrephes Show
Diodoros Show
Dionysios Meliton, son of Apollonios Show
Gaius Masonius Rufus Show
Marcus Manneius Show
Gaius Iulius Kallikles Show
Marius Cordus Show
Marcus Vettius Niger Show
Zmertorix, son of Philonides Show
Epigonos philopatris Show
Kastoris soteira Show
Valerius Zmertorix Show
Kleon Agapetos Show
Iulius Kleon high priest of Asia Show
Bassa, daughter of Kleon high priestess Show
Sosthenes Show
Iulius Dionysios Show
Tiberius Zenodotos Show
Lykidas, son of Euxenos Show
Apphia priestess Show
Iulius Kallikles, son of Kallistratos Show
Menedemos Show
Kordos Show
Eusebes Show
Menemachos philalethes Show
Krates, son of Menokritos Show
Lucius Servenius Capito Show
Iulia Severa Show
Somenes Show
Andragathos philocaesar Show
Claudius Valerianus Show
Crassus Show
Claudius Andragathos philocaesar Show
Artemon the tropheus high priest Show
Tiberius Claudius Piso philocaesar Show
Sergius Hephaistion Show
Pomponia Titin(iane?) Show
Tiberius Iulius Proklos Show
Claudius Mithridates Show
Marcus Lepidus Show
Varus son of the City Show
Kallippos, son of Alexandros Show
Alexandros, son of Kallippos Show
Vipsanius Silvanus Show
Vipsanius Iustus Show
Pedon Show
Lucius Iulius Cato Show
Lucius Iulius Cato in office for the second time Show
Flaccus Show
Titus philopatris Show
Brocchos Show
Iulius Kruon Show
Priscus Show
Sura Show
Aiax high priest and toparch Show
Aulus Plautius proconsul Show
Titus Cominius Proculus proconsul Show
Koulleon demarch Show
Poblicius quattuorvir quinquennalis Show
Apollonios, son of Hamaloios strategos Show
Aquila strategos Show
Iulius Charidemos, son of (?) Aur(elius?) first archon for the second time and son of an asiarch Show
Potamon, son of Apollodotos in office for the fourth time Show
Menandros Show
Apoll— Show
Herodes, son of Diogenes Show
Affianus strategos Show
Diogenes strategos Show
Kallistos, son of Agathopous grammateus Show
Marcia Show
Flavius Antinous strategos Show
Isotimos Show
Hermophantos Show
Gnaeus Calpurnius Piso Show
Theodoros Show
Aurelius Demetrios archon Show
Flavius Philikos high priest Show
Ubreas grammateus Show
Tuscianus high priest Show
Pythes II in office for the second time Show
Philinos Show
Gaius Orfius Flavianus Philographos archiereus Show
Menekrates Show
Marcus Aurelius Dionysios in office for the second time Show
Pr— Alexandra Show
Charixenos, son of Menandros Show
Charixenos, son of Menekrates Show
Ploutiades, son of Sakaios Show
Hermes Menandros Show
Sakodas Show
Athenagoras Show
Papion Show
Attalos Loa— Show
Artemidoros Show
Philopatris Kapnas strategos for the third time Show
Philopatris, son of Demetrios strategos for the third time Show
Sakantes strategos Show
Theophilos strategos Show
Diomedes, son of Attalos Show
Sosthenes Show
Gaius Iulius Hegesippos grammateus Show
Epigonos, son of Andronikos Show
Kaikios Pontikos Show
Iucunda priestess Show
Nearchos, son of Artas Show
Artas philopatris founder Show
Caecilius Plocamos Show
Perigenes Show
Lucius Show
Matrodoros, son of Heroxenos Show
Leonidas tamias Show
Trajan Caesar in office for the third time Show
Nike goddess as honorary official for the fourth time Show
Demeter goddess as honorary official for the second time Show
Diphilos Show
Rufus Show
Kyr— Show
Me— Show
Her— Show
Diphilos, son of Diphilos archon for the second time Show
Theotimos, son of Lukotas Show
Marcus Aurelius Metrophanes stephanephoros Show
Menekrates strategos Show
Etarchos Show
Augurinus Show
Marcus Claudius Serapion Show
Gaius Sertorius Brocchus proconsul Show
Tiberius Demetrios Show
Diphilos, son of Phaitas agonothetes Show
Apollodotos, also called Chaleos in office for the second time and son of the City Show
Secunda prytanis Show
Pedanios Show
Hierogenes Show
Metronax, son of Zopyros Show
Hekatonymos, son of Aischrion Show
Herakleos, son of Dinomenes Show
Stratokles, son of Orthaios Show
Epitherses, son of Theutos (?) Show
Hekatodoros, son of Hera— Show
Aulus Antonius Pulcher Show
Sozon Show
Athenagoras, son of Chaireas epimeletes 'of everything' Show
Tiberius Claudius Damas Show
Diodoros, son of Hermophilos Show
Damas Show
Mousaios Show
Opinas Show
Akiamos Show
Iulius Kleon Show
Memnon Show
Mnaseas Show
Alexandros, son of Kleon high priest Show
Metrophanes Show
Metrophanes Show
Gnaeus Domitius Corbulo proconsul Show
Pedon Show
Eidomeneus Show
Mantios Show
Sokrates Show
Seleukos Show
Tiberius Nikanor Show
Marcus Annius Afrinus legatus Augusti pro praetore Show
Titus Helvius Basila presbeutes Show
Glaukon grammateus and high priest Show
Onatas Show
Polemaios Show
Euthykrates Show
Asklepiades Show
Mazzas Show
Marcus Acilius Aviola proconsul Show
Aichmokles Show
Kousinios episkopos for the fourth time Show
Memmius Regulus proconsul Show
Teimostratos tamias Show
Damaratos tamias Show
Antipatros tamias Show
Phainilas Show
Antigonos Show
Hierokles Show
Hypsikles Show
Epikrates Show
Apollonios Show
Zenodotos Show
Diodoros Show
Eudoros Show
Chareinos Show
Chairion Show
Dioskourides Show
Artemidoros Show
Diog(enes?) Show
Theokles Show
Noumenios Show
Kallim(achos?) Show
Kallikrates Show
Apollo(nios?) Show
Hegetorides Show
Chairoxenos Show
Dionysios Show
Mikkos Show
Heronymos Show
Chairinos (?) Show
Herodes Show
Phaidros Show
Epistratos Show
Hestiaios Show
Kalleidas Show
Aristo— Show
Athanaios Show
Aurelius Marcianus Au— Ko— archon Show
Lucius Pomponius Flaccus legatus Augusti pro praetore Show
Gaius Cassius Longinus legatus Augusti pro praetore Show
Gaius Cestius Gallus legatus Augusti pro praetore Show
Gaius Ummidius Durmius Quadratus legatus Augusti pro praetore Show
Gaius Licinius Mucianus legatus Augusti pro praetore Show
Marcus Lautius Show
Titus Lautius Show
Apollas, son of Phanias Show
Aglaos, son of Aglaos chair of the synarchia Show
Agelaos chair of the synarchia Show
Iason chair of the synarchia Show
Muon chair of the synarchia Show
Xerxes Show
Eugenetor Show
Aulus Furius high priest Show
Eudemos Show
Diogenes Show
Rhabirios Show
Kilas Dionysios, son of Dionysios priest of Augustus Show
Euphemos II Show
Mandrogenes, son of Aischrion Show
Philokaisar grammateus for the second time Show
Chairemon Show
Diomedianos priest Show
Korboulon Show
Dionysodoros Show
Antiochos Show
Diophantos Show
Eirenaios Show
Eukarpos? Show
Kallipides Show
Olympichos Show
Polychares Show
Charmylos Show
Publius Optimus Eudamos Show
Evandros arxas Show
Claudius Theophanes Show
Sabinianus Pytheas Show
Sozon Show
Publius Petronius legatus Augusti pro praetore Show
Publius Quinctilius Varus proconsul Show
Lucius Volusius Saturninus legatus Augusti pro praetore Show
Cornelius Aeneas Show
Tiberius Claudius Menekrates Show
Kor— Show
Apollonios Show
Megalokles Arist— strategos Show
Megalokles, son of Kalitimidas Show
Nepos prae(tor?) Show
Silvius prae(tor?) Show
Gaius Proculeius, son of Lucius Show
Gaius Fabius Catulus duovir Show
Decimus Sextilius Cornutus duovir Show
Lucius Flaminus Capitolinus duovir Show
Lucius Leiu— Pert— duovir Show
Gaius Ae—(?) Dom— Show
Caecilius Rufus duovir Show
Quintus A— M— duovir Show
Marcus Feridius duovir Show
Lucius Licinius aedile Show
Marcus Laecanius aedile Show
Dentikles in office for the third time Show
Xenophantos, son of Karakudes Show
Charidamos priest Show
Lucius Ant— aedile Show
Eudemos Show
Moschos Show
Pythokles Show
Artemas Show
Marcus Aurelius Atimetos Kritias grammateus Show
Marcus Aurelius Charetides grammateus Show
Septimius Zosimos Tel— grammateus Show
Publius Claudius Menippos, son of Centaurianos grammateus Show
Marcus Aurelius Zotikos grammateus Show
Marcus Aurelius Aphrodisios grammateus Show
Tiberius Claudius Artemas grammateus Show
Marcus Aurelius Hieron grammateus Show
Marcus Aurelius Pythion Epaphras grammateus Show
Claudius Pankratides Be— grammateus Show
Marcus Aurelius Stephanion grammateus Show
Aelius Claudius Chrysanthos grammateus Show
Aulus Tanti— Korinthos grammateus Show
Gaius Antonius Rhetorikos grammateus Show
Menandros II grammateus Show
Aelius Iulius Proclus Eubulianus grammateus Show
Marcus Aurelius Laianos grammateus Show
Claudius Pollio grammateus Show
Zotikos, son of Philargyros grammateus Show
Iulius Ulpius Severinus archiereus Show
Aurelius Artemonianos grammateus Show
Aurelius Tryphosianos, son of Aristandros grammateus Show
Pollio archon Show
Aurelius Epanodos, son of Charigenes grammateus Show
Aurelius Faustus Bacchus strategos Show
Aurelius Longinus II strategos Show
Aurelius Fronto strategos Show
Aurelius Zeuxis, son of Ploutiades strategos Show
Sostratos Show
Octavius Artemidoros strategos Show
Kelsos archon for the second time Show
Ka— Ph— Sulla son of Asiarch and first archon Show
Iulius Fesinus son of Asiarch and first archon for the second time Show
Domitius Rufus asiarch, son of a twice-asiarch, of equestrian rank, and first archon Show
Aurelius Zenon ΙΙ archon Show
Aurelius Hermes panegyriarch Show
Prokilianos Tryphon Show
Aurelius Antipatros, son of Pamphilos first archon Show
Publius Aelius Demetrianos archon, of equestrian rank Show
Diogenes, son of Dionysos archon Show
Kleoboulos first archon Show
Titianus archiereus Show
Diodotos archon Show
Aurelius Hermon Show
Menandros Pelides strategos Show
Aelius Publius Iason Silbοs archon Show
Marcus Aurelius Domesticus III archon Show
Sta— Iatrokles archon Show
Aphrodisios Hierax archon Show
Iulianus archon Show
Apellas archon Show
Publius Antonius Celsus neokoros, of equestrian rank Show
Lucius Octavius Severus Mas— strategos Show
Titus Ar— Paulus strategos Show
Asclepiades strategos Show
Iulius Saturninus archon Show
Kra(teros?) Basileus strategos Show
Apollonides strategos Show
Aurelius Sostratos strategos Show
Hermolaos strategos Show
Sextus Lucius strategos Show
Claudius Nikephoros strategos Show
Tiberius Caesar consul for the fifth time Show
Aurelius Diogenes phil— archon Show
Gaius Iulius duovir Show
Marcus Cato duovir Show
Lucius Vettiacus duovir Show
Lucius Manlius duovir Show
Titus Petronius duovir Show
Malleolus duovir quinquennalis Show
Flavia Nymphidia Show
Tiberius Claudius Miletos strategos Show
Papias Quin(tus?) strategos Show
Moschos Show
Xenophanes Show
Eupolemos Show
Lyson Show
Chairen Show
Moschas II strategos Show
Adea Show
Aurelia Alypiana Show
Iulia Severa Show
Sokrates strategos Show
Hero— Show
Claudius Pankrates strategos Show
Aurelius Hermogenes strategos Show
Konon Show
Polla Show
Aelius Hermeias prytanis Show
Aurelius Elpidephoros strategos for the second time Show
Aurelius Diodotos grammateus Show
Leukippos, son of Koraios (?) grammateus Show
Lysias Show
P(ublius?) Iou(lianos?) Show
Gaius Marcius, son of Lucius duovir Show
Gaius Ausonius duovir Show
Titus Flavius Philo L— Show
Aurelius Benoustos strategos Show
Zosimos Te— strategos Show
Bacchus Show
Marcus Aurelius Philetos strategos, of equestrian rank Show
Marcus Aurelius Sextus strategos Show
Lucius Seius proconsul Show
Menokritos (?) strategos (?) Show
Marcus Sempronius Rutilus duovir Show
Aurelius Euporos II strategos for the second time Show
Valerius Nikias strategos and prytanis for the second time Show
Ser— Apronianos the Younger strategos Show
Meliton Nou— grammateus Show
Aurelius Dionysios Hag— grammateus Show
Titus Aelius Condianus strategos Show
Secundus Show
Iulianus archon for the second time Show
Diodoros archon for the second time and first archon Show
Aurelius Evaristos archon Show
Antonius Polemon archon Show
Aurelius Aelius Phoibos archon, of equestrian rank, relative of senators Show
Marcus Aurelius Sta— Pius olympionikes Show
Pisa(ios?) Ioul(ios?) archon Show
Publius Aelius Kallinikos strategos Show
Publius Aelius Severinus strategos Show
Marcus Aurelius Dionysios strategos Show
Aurelius Elpidephoros strategos Show
Flavius Aurelius Ilos archon for the second? time Show
Sextus Claudius Silianus Show
Aurelius Damas strategos and asiarch Show
Firmus Show
—inus Show
—A. Sel. —anou (?) archon (?) Show
Daphnos Show
Atresios Show
Victor Show
Antonius Alexandros first archon Show
Apollophanes strategos for the second time Show
Salonios Show
Marcus Aurelius Eunus grammateus Show
Marcus Aurelius Alexandros grammateus Show
Marcus Aurelius Zosimos grammateus Show
Marcus Aurelius Theodotos grammateus Show
Val(erius?) Aristomachos strategos Show
Demetrios Show
Antonius Hermogenes II Show
Aurelius Pollio III the Younger Show
Meliton grammateus Show
Adrastos Show
Glykon archon Show
Flavius Noumenios Show
Flavius Dionysios Show
Septimius Pontikos strategos Show
Nikephorion Show
Euaratos Show
Aurelius Elpidephoros strategos for the third time Show
Aelius Pa— Diogenianos strategos for the second rime Show
Maia Show
Gaius Daphnes, son of Dometianus Show
Aurelius Theseos grammateus Show
Gaius Cassius Longinus proconsul Show
Menokritos, son of Menelaos Show
Nemeonikos Show
Mutumbal Ricoce suffetis Show
Kissios Show
Tiberius Claudius Timolobos archiproboulos Show
Titus Flavius Diomedes Show
Aulius Larcius Lepidus strategos Show
Demophon Show
Sallassus convenor of the comitium Show
Salasius duovir Show
Quintus Roscius duovir Show
Quintus Turellius duovir Show
Timaios asiarch Show
Diodoros Show
Laevinus proconsul Show
Severianus prytanis Show
Pompeius Macer procurator Show
Gaius Asinius Gallus proconsul Show
Publius Volasenna proconsul Show
Marcus Iulius Fesinus son of Asiarch Show
Lucius Fabricius Show
Publius Attelius Show
Strumonis Show
Titus Aurelius Ph—anos strategos Show
Moschos Show
Neon Show
Phili - Show
Kritikos Show
Thr— archon Show
Aur Markos Archon Show
Niger for the second time Show