Magistrate

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/magistrate/2371 
Greek Personal name 
Ioulios Kleon 
archiereus of Asia 
 
RPC I 
Nero 
Eumenea (Phrygia) 
 

Types of this magistrate

Reign City More
Nero Eumenea (region: Phrygia) Show
Nero Eumenea (region: Phrygia) Show
Nero Eumenea (region: Phrygia) Show