City

Bilbilis 
Hispania
41.38201 
-1.603219 
BILBILIS 
15
514