City

Tyra 
Tyras, Ophioussa 
Sarmatia
46.200948 
30.350539 
ΤΥΡΑΝΩΝ 
29
332