City

Trapezus 
Trapezus, TrapezousTrapezousia 
Pontus
41.002662 
39.718172 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΩΝ 
91
316