City

Eucarpia 
Eucarpeia, Eukarpeia, Eukarpia 
Phrygia
38.486522 
30.113951 
ΕΥΚΑΡΠΕΩΝ 
34
307