City

Tmolus 
Tmolus, Tmolos, Aureliopolis, Tomlitae 
Lydia
38.476241 
27.877777 
ΑΥΡΗΛΙΟΠΟΛΙΤΩΝ 
16
61