City

Prusias ad Hypium 
Kieros, Cierus, Prusias on the Hypios 
Bithynia
40.833333 
31.15 
ΠΡΟΥΣΙΕΩΝ 
131
315