City

Philadelphia 
Philadelpheia 
Syria
31.930983 
35.926084 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΝ 
54
351