City

Cotiaeum 
Kotiaeion, Kotiaion 
Phrygia
39.419629 
29.985689 
ΚΟΤΙΑΕΩΝ 
147
1,008