City

Adramyteum 
Adramyttium, Adramyttion 
Mysia
39.4954983 
26.9375178 
ΑΔΡΑΜΥΤΗΝΩΝ 
100
317