City

Iuliopolis 
Juliopolis, Gordioukome 
Bithynia
40.127261 
31.562376 
ΙΟΥΛΙΟΠΟΛEΙΤΩΝ 
82
238