City

Iulia Gordus 
Iulia Gordos, Gordus Iulia, Julia Gordos, Gordos Julia, Julia Gordus, Gordus Julia, Porotta 
Lydia
38.876702 
28.31421 
ΙΟΥΛΙΕΩΝ 
70
381