City

Doliche 
Syria
37.153671 
37.359985 
ΔΟΛΙΧΑΙΩΝ 
10
53