City

Creteia-Flaviopolis 
Kreteia, Krateia, Flaviopolis, Agrippeia 
Bithynia
40.798795 
32.195317 
ΚΡΗΤΙΕΩΝ 
27
46