City

Cidrama 
Cidramus, Kidrama, Kidramos 
Caria
37.354017 
29.129469 
ΚΙΔΡΑΜΗΝΩΝ 
36
252