City

Capitolias 
Kapitolias 
Syria
32.597779 
35.858043 
ΚΑΠΙΤΩΛΙΕΩΝ 
22
89