City

Acmonea 
Acmoneia, Akmonia, Akmoneia 
Phrygia
38.658746 
29.775001 
ΑΚΜΟΝΕΩΝ 
118
798