City

Tralles 
Tralleis, Dia, Seleuceia ad Maeandrum, Seleucia ad Maeandrum, Caesarea, Caesareia, Kaisareia 
Lydia
37.8444 
27.8458 
ΤΡΑΛΛΙΑΝΩΝ 
186
751