City

Synaus 
Synaos 
Phrygia
39.0923209 
28.981736 
ΣΥΝΑΕΙΤΩΝ 
40
182