City

Nicaea 
Nikaia, Nikaiea, Nikaeia 
Bithynia
40.429 
29.7195 
ΝΙΚΑΙΕΩΝ 
1,302
4,250