City

Lysias 
Lysias 
Phrygia
38.25 
29.75 
ΛΥΣΙΑΔΕΩΝ 
19
180