City

Hyrgaleis 
Hyrgaleis, Hyrgales, Hyrgaleia 
Phrygia
38.25 
29.25 
ΥΡΓΑΛΕΩΝ 
19
66