Bibliography

Papaevangelou-Genakos
C. Papaevangelou-Genakos, ‘The Metrology of the Coinage of Amphipolis in Imperial Times’, in Kermatia Philias. Timètikos tomos gia ton Iôannè Touratsoglou (Athens, 2009), pp. 413–27