Bibliography

Kosmetatou, Termessos pros Oionoandois
E. Kosmetatou, ‘The coinage of Lycian Termesssos pros Oioandois’, QT 28 (1998), pp. 161–83