Bibliography

Spanu 1997
M. Spanu, Keramos di Caria. Storia e monumenti (Rome, 1997)