Magistrate

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/magistrate/1331 
Greek Personal name 
Apollodotos 
archon and strategos 
 
Antoninus Pius 
Hyrgaleis (Phrygia) 
 

Types of this magistrate

Reign City More
Antoninus Pius Hyrgaleis (region: Phrygia) Show